ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Identiteit

De identiteit van de ondernemer betreft ‘Mithai uit Enschede’ gevestigd in de gemeente Enschede te 7543 BS, Utrechtlaan 108, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80966306.

 

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Mithai uit Enschede. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Mithai uit Enschede stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bestellen bij Mithai uit Enschede. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant aan Mithai uit Enschede aan deze voorwaarden te aanvaarden.

Mithai uit Enschede heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen.

 

Aanbod en Prijs

Aanbiedingen door en prijzen van Mithai uit Enschede zijn vrijblijvend. Mithai uit Enschede accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Mithai uit Enschede behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Mithai uit Enschede gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Mithai uit Enschede streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

 

De overeenkomst

Door het plaatsen van een bestelling op de website www.mithaiuitenschede.nl, telefonisch of per e-mail is de overeenkomst een feit. Mithai uit Enschede behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mithai uit Enschede onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Mithai uit Enschede is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 

Herroepingsrecht

De producten van Mithai uit Enschede hebben een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is definitief na succesvolle betaling. Indien de klant niet tevreden is met de bestelling of bezorging, vraagt Mithai uit Enschede contact te laten opnemen via info@mithaiuitenschede.nl om samen te kijken naar een gepaste oplossing.

 

Levering en uitvoering

Mithai uit Enschdede zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Mithai uit Enschede kenbaar heeft gemaakt.

 

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal Mithai uit Enschede het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Mithai uit Enschede tot het moment van bezorging aan de de klant. Eventuele gebreken aangaande een deel van de geleverde goederen geven de klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde goederen.

 

Betaling

De klant voldoet bij Mithai uit Enschede aan de verplichting, die ontstaat uit zoals genoemd onder sectie overeenkomst, middels iDeal (internet betaling) of in het geval dat Mithai uit Enschede een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van 14 kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Mithai uit Enschede is gewezen op de te late betaling en Mithai uit Enschede de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Mithai uit Enschede gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Mithai uit Enschede kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Klachtenregeling

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Mithai uit Enschede te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Mithai uit Enschede te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

 

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Mithai uit Enschede en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.